Informació sobre l'estat de la sequera

Preguntes freqüents Estat dels embassaments

Consells d'estalvi Calculadora hídrica El meu consum

sequera

El 2 de febrer 202 municipis que s’abasteixen de la conca Ter-Llobregat han entrat en situació d’emergència per sequera, Teià entre ells. En aquesta fase entren en vigor noves mesures i restriccions per disminuir el consum d’aigua i poder allargar les minses reserves d’aigua existents als embassaments.

Dotació màxima

En fase d’emergència per sequera fase I, els municipis tenen el consum d’aigua limitat a 200 litres per persona equivalent i dia. Dins aquesta xifra  s’ha d’incloure l’aigua que utilitzen els vilatans a casa (cuina, bany, higiene, neteja o jardí), l’aigua que es consumeix a la feina, l’escola, el gimnàs, les comunitats de veïns  així com també l’aigua que s’ utilitza en la industria, els comerços, els equipaments, els serveis, el sector primari, les pèrdues de la xarxa, etc.

La dotació màxima permesa no s’estableix per al consum domèstic, sinó que és la mitjana de tot el municipi:

el consum diari per persona s’ha de situar molt per sota d’aquests 200 litres

Així doncs la dotació màxima permesa per població equivalent fixada per cada estat de sequera inclou tots els consums. Com fins ara només s’ha donat el topall global, es podia crear l’equívoc que la xifra equivalia al total domèstic. Ara l’ACA s’ha explicat: el consum estimat que ha de fer cada família se situa entre els 80 i els 90 litres per habitant i dia.

La dotació màxima permesa als municipis encara es pot restringuir més si aquest estat de sequera perdura en el temps arribant a disminuir a160 l en cas que s’arribi a fase d’emergència III.

Actualment Teià porta el mes de desembre i gener superant la dotació màxima permesa de 200, fet que pot ser motiu de sanció.

Mesures d’estalvi

- Jardins i zones verdes: S’estableix la prohibició del reg de zones verdes públiques i jardins privats, inclosa la gespa. En aquest sentit, només es permet el reg gota a gota o amb regadores per mantenir viu l’arbrat, en les hores de menor insolació (de 20 a 8h). També es permet el reg amb aigua de pluja recollida de les teulades.

- Neteja de carrers: Es prohibeix netejar els carrers i la via pública amb aigua potable.

- Piscines privades: És totalment prohibit d’omplir o reomplir piscines particulars, ni tan sols per mantenir el nivell.

- Neteja de vehicles: Fora dels túnels de rentat i establiments especialitzats, no es permet rentar cotxes a particulars amb mànega d’aigua. Només es possible netejar vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.

Amenaça de sancions per part de l’ACA

Des de finals de 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) supervisa la despesa hídrica de cada municipi. Les poblacions que sobrepassin els topalls màxims s’exposen a ser sancionades. Fins fa poc, el comportament de Teià era positiu. Dels 282 litres diaris per càpita que es consumien el novembre de 2022 es va baixar a menys de 200 durant el primer semestre de 2023.

L’Ajuntament atribueix aquest estalvi a la conscienciació ciutadana i a les actuacions per millorar la xarxa de distribució, però des del mes de juny el consum ha repuntat i el passat desembre es va sobrepassar el límit. Per això, les administracions fan una crida a la ciutadania per economitzar un recurs que cada cop serà més escàs.

Podeu accedir a l’actualització de l’evolució de les dades a https://sequera.gencat.cat/ca/estat-actual/dades-consum/

 

Accions en curs

Des de l’Ajuntament, fa temps que es treballa per evitar el malbaratament d’aigua i fomentar-ne l’estalvi, la reutilització i l’ús racional a través de diverses iniciatives:

 • Pel que fa a la xarxa d’abastament:
  • S’han fet millores a la xarxa de distribució que han redundat en una disminució del nombre de fuites.
  • S’està promovent la sectorització del sistema d’abastament per telecontrol amb la finalitat d’acotar-ne el subministrament i localitzar els consums excessius.
 • Pel que fa a les aigües freàtiques:
  •  L’Ajuntament ha recuperat el pou de can Llaurador per a reg i neteja.
 • Pel que fa a les aigües residuals:
  • D’acord amb el Consell Comarcal del Maresme, l’Ajuntament ha sol·licitat a l’ACA i a l’Agència de Salut Pública poder utilitzar l’aigua tractada de l’estació depuradora de Teià per al reg i la neteja de la via pública.
  • A mig termini, el Consell Comarcal i l’Ajuntament volen que el Departament d’Acció Climàtica aprovi una inversió en la depuradora de Teià que permetria regenerar les aigües fecals i ampliar el ventall de possibilitats per recarregar l’aqüífer i destinar-les a usos industrials.
 • Pel que fa a la normativa:
  • En breu, està previst que el ple municipal aprovi una ordenança per controlar l’observança dels consums màxims autoritzats i perseguir-ne els excessos, seguint el model d’altres municipis.

emergencia

 

 

 

 

 

 

Ban per sequera

L’empitjorament de la situació de la sequera a Catalunya, amb unes reserves d’aigua potable embassada inferiors al 16%, obliga a les Administracions Públiques a intensificar les mesures d’estalvi d’aigua per garantir l’abastament per al consum humà amb caràcter prioritari.

EL 2 de febrer de 2024 l’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat l’estat d’emergència hidrològica en el sistema Ter-Llobregat (Resolució ACC/220/2024), al qual pertany el municipi de Teià, amb un conjunt de restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’emergència 1.

L’Ajuntament de Teià, a l’espera de la imminent aprovació de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament de l’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, aprova en data de 9 de febrer de 2024, mitjançant resolució de l’alcaldessa, aquest decret.

docAdjunt Consulteu aqui el BAN per sequera

Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera

Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei  públic d’abastament i distribució d’aigua potable  de  competència municipal i  fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera. Aquesta ordenança s’aplica durant els períodes de sequera declarats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

docAdjunt Reglament del servei de proveïment d’aigua potable del municipi de Teià

 


 Més informació sobre la sequera a Catalunya: https://sequera.gencat.cat/ca/inici/index.html


Ajuntamentdeteia