SERVEIS

Habitatges d'ús turístic

Els habitatges d'ús turístic són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques que s'estableixen per reglament.

Els habitatges d'ús turístic es cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Es considera estada de temporada tota ocupació per un període temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan se cedeix dues o més vegades dins el període d'un any.

L’Ajuntament ha de trametre a l’Administració de la Generalitat de Catalunya les altes d'habitatges d'ús turístic existents en el seu terme, així com les baixes i les modificacions produïdes, als efectes de la seva inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya notifica el número de registre RTC a la persona propietària i a l'Ajuntament.

Per sol·licitar l'alta, baixa o modificació d'un habitatge d'ús turístic, podeu fer-ho a través del nostre portal de tràmits, apartat d'activitats. Feu clic aqui per realitzar el tràmit


Ajuntamentdeteia