Entra en funcionament el nou servei de recollida de residus

contenidors03Ahir dimecres, 1 de febrer, va començar a operar la nova empresa concessionària del servei públic de recollida de residus urbans, un cop formalitzat el contracte i després que el ple de l’Ajuntament celebrat el passat 24 de novembre va aprovar per unanimitat l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Prezero España (anteriorment denominada CESPA).

En principi, Prezero oferirà el servei durant tres exercicis naturals (de 2023 a 2025) per un preu total d’1.507.716 euros (IVA inclòs), a raó de 502.572 euros anuals. Arribat el cas, el contracte admetrà una pròrroga de dos anys.

Reciclatge en contenidors

Segons les últimes dades proporcionades per l’Agència de Residus de Catalunya, Teià va ser el setè municipi del Maresme amb millor percentatge de recollida selectiva el 2021, amb el 62,77%. Aquests resultats compleixen els objectius fixats per la Unió Europea d’assolir el 55% de reciclatge per al 2025, per la qual cosa l’Ajuntament ha apostat per mantenir el model actual de recollida a través d’àrees d’aportació amb totes les fraccions (resta, orgànica, vidre, envasos i paper), en comptes de plantejar-se un sistema de recollida porta a porta, que n’hauria encarit els costos.

L’aposta pel sistema de contenidors al carrer s’acompanya d’un seguit de millores que haurien de permetre dues coses: una, seguir avançant en el triatge en origen, i dues, reduir al màxim els episodis de brutícia i desbordament d’algunes àrees de recollida.

Valoració de 100 punts

D’acord amb les prescripcions tècniques del concurs, i a criteri dels Serveis Tècnics Municipals, l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària ha obtingut la valoració màxima, de 100 punts.

A més del blindatge dels imports anuals, l’Ajuntament havia sol·licitat altres millores que es concreten de la manera següent:

- S’incrementaran els dies de recollida de trastos vells, mobles, electrodomèstics i voluminosos, que passaran de dos a quatre cops mensuals. Aquest servei es prestarà cada dimarts i ja està plenament operatiu, sense cap cost per a la persona usuària. Per sol·licitar-lo, cal trucar prèviament al telèfon 93 751 00 96.

- Es farà una recollida diferenciada de restes de jardineria per a particulars en saques homologades, a través d’un servei a demanda amb reserva telefònica. Aquest servei es prestarà cada dilluns i trigarà un temps a posar-se en marxa. Arribat el moment, l’Ajuntament ho anunciarà a través del web i les xarxes socials.

- La resta de fraccions es recolliran d’acord amb el calendari següent:

calendari residus

Bossa d’hores

En previsió de dates especials com la Festa Major o Nadal, l’Ajuntament podrà sol·licitar una ampliació de la jornada diària de recollida de qualsevol fracció de dilluns a dissabte, per a la qual cosa s’ha pactat la creació d’una borsa de 150 jornades de 7 hores cadascuna durant tot el contracte (amb pròrrogues incloses).

De la mateixa manera, l’Ajuntament podrà demanar també una ampliació en els mateixos termes els diumenges, per a la qual cosa s’ha previst una borsa de 30 jornades de 7 hores cadascun durant tot el contracte (amb pròrrogues incloses).

Nou vehicle i més neteja

L’empresa prestarà el servei amb un camió compactador nou, que s’hi incorporarà tan bon punt com estigui carrossat.

A causa, precisament, de les dificultats d’accés i per raons de seguretat vial, properament s’eliminaran les àrees de recollida del torrent de Casa Bru i del carrer de Fivaller.

D’altra banda, s’instal·laran sistemes de fixació en mitja dotzena d’àrees per evitar que els contenidors es desplacin. També es retiraran del servei tots els contenidors soterrats de càrrega amb ploma i se substituiran per altres de càrrega posterior, més silenciosos.

Pel que fa a la conservació, Prezero haurà de vetllar pel manteniment periòdic de tots els punts de recollida, incloent-hi la neteja i la pintura viària.

A partir d’ara, els contenidors de superfície es rentaran amb aigua a pressió 16 vegades l’any per fora. Els de resta i orgànica es rentaran 16 vegades per dins, i els de paper, vidre i envasos, 6. Per la seva part, les boques dels contenidors soterrats i la seva àrea perimetral es netejaran 16 vegades l’any, i 12 cops els contenidors allotjats al seu interior.

Antiga concessió

Des de maig de 2016, el servei de recollida era prestat per la Unió Temporal d’Empreses (UTE) de L’Arca del Maresme i Urbaser. El contracte anterior vencia l’1 d’abril, però el ple celebrat el passat 17 de març va acordar una pròrroga fins a la redacció dels nous plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, d’acord amb la normativa europea.

Aleshores, el regidor de Serveis Municipals, Jordi Casanovas, va anunciar que els canvis serien “de gran envergadura” amb l’objectiu de donar satisfacció a les necessitats actuals del municipi. “Som plenament conscients que el contracte ha quedat obsolet. La realitat s’ha desvirtuat. El món del 2016 no és el del 2022, pel gran volum de residus que es generen al poble”, va admetre.

Ara, Casanovas es mostra confiat que es notarà “un abans i un després” en la qualitat del servei, i fa una crida als veïns i veïnes a erradicar i denunciar els comportaments incívics.


Ajuntamentdeteia