Recursos Col·lectius

Imprimir correu electrònic

Empleats públics

 1. Plantilla d'empleats públics 2021 (Grup, Places i Vacants)
 2. Retribucions del personal laboral i funcionari per categories, any 2021
 3. Tècnics de l'ens
 4. Relació de contractes temporals i d'interinatge
 5. Convocatòries de personal
 6. Resultats de les convocatòries de personal
 7. Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical
 8. Alliberats sindicals
 9. Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics

Recursos col·lectius

 1. Composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives
 2. Calendari de treball dels òrgans de govern
 3. Competències dels òrgans de govern
 4. Organigrama de persones responsables i les seves funcions
 5. Convocatòries amb els ordres del dia dels plens municipals
 6. Notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del governs
 7. Acords de la Junta de Govern Local
 8. PAM - Pla d’Actuació Municipal (aprovat per Junta de Govern Local de data 27/02/2020) - Document d'aprovació (PDF)
 9. Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
 10. Ordenances municipals
 11. Responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació

Normativa, plans i programes

 1. Estatuts
 2. Ordenances reguladores i reglaments
 3. Ordenances fiscals
 4. Plecs de clàusules generals
 5. Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes
 6. Memòries i documents dels projectes normatius en curs
 7. Avaluació de l'aplicació de les normes
 8. Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar