Govern Obert

Urbanisme, obres i llicències

Catàleg de tràmits

Llicència d'obra menor

Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació
Canals de tramitació:

Presencialment: a les oficines municipals (Carrer Pere Noguera 12, Teià)

Qui el pot demanar
El propietari o promotor de l'obra o tota persona degudament autoritzada.
Període de l’any en què es pot demanar
Amb caràcter previ al començament de les obres.
 
Preu
Segons ordenances municipals.

Estaran subjectes a llicència d’obres menors, les obres següents:

Aquelles obres menors que comporten la presentació d’un projecte visat pel col·legi corresponent, subscrit per tècnic competent i amb la prescripció de presentar certificat final d’obra un cop executades aquestes:

 • Construcció de piscines particulars.
 • Reparació i rehabilitació d’edificis i façanes en general i especialment d’edificis afectats per patologies.
 • Modificació de la coberta dels edificis amb augment de volum però sense augment de superfície construïda.
 • Obres que afectin o alterin l’estructura i/o fonaments de l’edifici.
 • Obres que modifiquin les instal·lacions o serveis dels espais comuns d’un edifici plurifamiliar.
 • Moviments de terres no inclosos en altres llicències.
 • Enderrocs parcials.
 • Murs de contenció de terres d’alçada igual o superior a 1,50 m.
 • Formació de lavabos en locals comercials i magatzems.
 • Instal·lació d’aparells elevadors, ascensors i aparells mecànics en edificacions existents.
 • Noves obertures (finestres o portes) o modificacions de les dimensions existents.
 • Modificació de balcons o elements sortints

Aquelles obres menors que comporten l’aportació d’un assumeix de direcció:

 • Col·locació de bastides a una alçada superior a PB + 1 PP o a més de 6,00 m.
 • Arrebossat, estucat i pintat de façanes que necessiten una bastida amb una alçada superior a PB + 1 PP o a més de 6,00 m.
 • Construcció d’envans pluvials
 • Construcció de pous i foses sèptiques.
 • Construcció de cisternes.

Llicències diverses:

 • Llicència de primera ocupació i utilització dels edificis i instal·lacions. La llicència per a la connexió definitiva de l’aigua restarà condicionada a l’atorgament de la llicència de primera utilització.
 • Llicència de parcel·lacions urbanístiques i de divisions horitzontals.
 • Llicència per la tala d’arbres (massa arbòria)
 • Llicència per a la instal·lació de grues o altres aparells elevadors per a la construcció.
 • Llicència per a la col·locació de rètols, pancartes, cartells de publicitat i propaganda de qualsevol mena d’instal·lació publicitària a solars, terrenys, obres o instal·lacions visibles des de l’espai públic.
 • Llicència per a la realització de tallafocs
 • Llicència per a l'excavació i extracció d’àrids.
 • Llicència per a qualsevol altre ús que afecti les característiques naturals del terreny i/o la imatge del territori i del paisatge.


Llicències que comportin l’ús del sòl i subsòl a l’àmbit públic:

 • Llicència per a l’obertura de vies, camins (inclosos els rurals i d’horta) i accessos rodats.
 • Llicència per a obres d’urbanització que no conformin globalment un projecte.
 • Llicència per a la realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública.
 • Llicència per a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de xarxes de serveis a la via pública (xarxes de gas, aigua, electricitat, telèfon,etc) ja sigui en galeries de serveis, tubulars, soterrades o aèries.
 • Llicència per a la construcció, modificació i supressió de guals a la via pública.
 • Llicència per a les connexions a la xarxa de clavegueram.
 • Llicència per a la instal·lació de terrasses, quioscs i qualsevol altre ús o ocupació de la via pública.
 • Llicència per a la connexió provisional de l’aigua.
 • Llicència per a la connexió definitiva de l’aigua.
 • Llicència per a l’ocupació de la via pública.


Aquestes actuacions urbanístiques restaran sotmeses a la regulació i documentació prevista a la normativa urbanística vigent.

 

 

 • Sol·licitud on ha de figurar la descripció detallada de l'obra que es vol fer.
 • Pressupost justificatiu del cost real de l'obra, signat bé pel tècnic competent, bé per l'industrial.
 • Full d'assumeix tècnic de l'obra, si escau.
 • Estudi de seguretat i salut, si escau.
 • Dues còpies del projecte tècnic, si escau.
 • Certificat del gestor de residus autoritzats, si escau.
 • Fotografies (en el cas d’actuacions en façanes)
 • Justificant de l'ingrés a compte resultant de l'autoliquidació provisional, si escau.

Instància a presentar presencialment
Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntamentdeteia