Govern Obert

Urbanisme, obres i llicències

Catàleg de tràmits

Llicència d'obra major

Permís d'execució d'obres que requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, que afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació i l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres

Permís d'execució d'obres que requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, que afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació i l´execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres que es detallen a continuació:

 • Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
 • Les parcel·lacions urbanístiques.
 • La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
 • La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
 • El canvi dels edificis a un ús residencial.
 • L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 • L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
 • L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 • La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
 • Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
 • La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 • La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
 • Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte les relatives a la instal·lació de panells solars fotovoltaics, en els termes establerts per la normativa urbanística.
 • La primera intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial, cultural o urbanística.
 • Els usos i les obres provisionals.
 • Els actes relacionats subjectes a comunicació prèvia que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, amb les excepcions previstes en la legislació vigent.
 • La construcció o instal·lació de murs de contenció.
 • Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl.
 • La construcció o instal·lació de qualsevol piscina d´ús privat, comunitari o col·lectiu.
 • Ampliacions de superficie i/o volum.
 • Obres de reforma que comportin canvi d´ús a l´habitatge.
 • Rehabilitacions integrals que intervinguin sobre la majoria d´entitats i/o elements de l´immoble.
 • Nova instal·lació d´ascensors i aparells elevadors.
 • Intervencions en els àmbits protegits d´edificis incorporats al Catàleg d´Edificis Històrico-Artístics.
 • Les obres de construcció i edificació de nova planta.     

Qui la pot demanar

Ha d'anar a nom de la persona o entitat titular de la llicència i cal presentar la sol·licitud en carácter previ al començament de les obres.

En cas d'actuar en representació de la persona o entitat titular, cal indicar-ho a les dades del formulari i presentar autorització signada electrònicament per les dues parts. (descarregar 005-TRAMIT EN NOM ALTRA PERSONA).

Com tramitar-ho?

Electrònicament: cal annexar a una instància genèrica la sol·licitud de llicència obres majors (descarregar 083-INSTANCIA OBRES.PDF) i la documentació que s´indica a l´apartat “Que cal aportar”.

Presencialment: a les oficines municipals (Carrer Pere Noguera 12, Teià, caldrà demanar cita prèvia al telèfon 93 555 12 34, en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i els dijous de 17:00 a 20:00 hores).

Preu

Segons ordenances municipals

1-Projecte bàsic o d´execució visat per el corresponent col·legi (si no està visat caldrà acreditar amb una copia del rebut i la pòlissa, que el tècnic corresponent està cobert per una "Assegurança de Responsabilitat Civil".

Donar  Fe  amb una declaració  jurada de què està en possessió del títol que l'habilita per a la professió i  que aquest està atorgat per la Universitat corresponent. També ha de constar que compleix amb tots els requisits que estableix la norma legal sobre l'exercici de la professió i no hi ha cap impediment per a la signatura dels documents.

Els documents que es presentin en aquest tràmit hauran de tenir format pdf (un arxiu per a cada document) i hauran d’estar signats digitalment. Us demanem que els identifiqueu correctament.

Després d’efectuar el tràmit per Internet cal presentar una còpia enquadernada del projecte, juntament amb una declaració de concordança (entre el format electrònic presentat i el format paper que es presenta)  segons model (descarregar Concordança_Paper_Electrònic.pdf)  a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, c. Pere Noguera 12  (cal sol·licitar cita prèvia al  93.555.12.34)

2-Document de l´acreditació de l´autorització signat electrònicament, en els casos que s´actuï per representació. Marcar que s'autoritzen les comunicacions electròniques i les dades de contacte (telèfon i adreça de correu electrònic de l'interessat o del seu representant).

3-Assumeix de l´arquitecte, si s´escau
4-Assumeix de l´aparellador, si s´escau
5-Designació del coordinador de seguretat, si s´escau
6-Full d´estadística d´edificació i habitatge
7-Programa de control de qualitat
8-Estudi bàsic de seguretat o estudi de seguretat (d´acord el que determina la normativa)
9- Contracte de gestió de residus signat per un gestor autoritzat

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia