Govern Obert

Habitatge

Catàleg de tràmits

Comunicació prèvia d'instal·lació de plaques fotovoltaiques

Per instal·lacions incloses a l´art 187 bis h) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost, Text Refós de la LLei d´Urbanisme en els termes que estableix l´art. 9 bis.
Instal.lacions situades en sol urbà, en una edificació existent no catalogada.

CRITERIS DE COMPLIMENT:La instal·lació de les plaques complirà en tot moment els CRITERIS:
INSTAL·LACIÓ PLAQUES D’APROFITAMENT SOLAR de l’Ajuntament de Teià.

pdf

Document de criteris: 
Instalació de plaques d'aprofitament solar

Per a cobertes inclinades: Les plaques solars estaran integrades i recolzades a la coberta i per la seva integració serà necessari que no es visualitzin des de l’espai públic. Aquestes es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres.

Per a cobertes planes: Les plaques solars no podran sobrepassar el gàlib superior format per una línia horitzontal situada a 1,2 metres respecte el forjat de coberta, ni sobresortir més de 20 cm per sobre l’acroteri*. Si l’edifici no té acroteri o aquest no té l’altura necessària per protegir visualment els panells, aquest element constructiu, acroteri, s’ha de construir per tal de mantenir la simplicitat volumètrica.acroteri*: element constructiu decoratiu col·locat damunt una cornisa per a ocultar part de la teulada o elements tècnics situats sobre aquesta.

En cap cas les instal·lacions d’alimentació de les plaques podran anar vistes per les façanes de l’edificació.En cap cas les instal·lacions d’alimentació de les plaques podran anar vistes per les façanes de l’edificació.Caldrà que es disposi de les mesures de seguretat fixes necessàries per poder dur a terme les tasques de manteniment de la instal·lació solar.

Efectes de la comunicació i procediments d’esmena i ineficàcia

- Els establerts a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar l’acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia al registre general de l’Ajuntament de Teià, salvant el dret de propietat i sense perjudici del dret de tercers i de les atribucions d’altres administracions públiques.

- Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable, l’Ajuntament ho posarà de manifest a la persona interessada i li concedirà un termini per procedir a l’esmena, amb l’advertiment que, mentre no presenti la comunicació i els documents preceptius, no pot dur a terme l’acte de què es tracti.

- Si no s’atén al requeriment tot just esmentat o si per l’actuació pretesa no escau la comunicació prèvia de conformitat amb la legislació vigent, s’incoarà el corresponent procediment per deixar sense efecte la comunicació i es donarà trasllat d’aquesta resolució a l’interessat donant-li un termini d’audiència per a que pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes.

- En general, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen. La resolució administrativa que constati aquestes circumstàncies pot comportar també l'inici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.

CONDICIONS PER ACCEDIR A LA BONIFICACIÓ DE L´IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI):

La instal·lació permetrà els beneficis fiscals previstos a l’ordenança fiscal número 1, Impost sobre Béns Immobles, article 5.4, sempre i quan les instal·lacions no vinguin imposades per la normativa vigent a disposar d’aquest tipus d’instal·lació. Caldrà presentar la següent documentació:

 • Acreditació de pagament de la taxa i l’impost de la comunicació prèvia.
 • Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de primera ocupació i no té cap expedient obert de disciplina urbanística.
 • Certificat final d’obra del tècnic responsable de l’execució conforme l’obra:
  • s’ajusta a la comunicació realitzada.
  • compleix la normativa vigent.
  • compleix la normativa vigent a efectes de reacció al vent.
  • compleix els CRITERIS: INSTAL·LACIÓ PLAQUES  D’APROFITAMENT SOLAR de l’Ajuntament de Teià
 • Inscripció de la instal·lació en el RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya).
 • Inscripció de la instal·lació en el RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya).
 • Certificat Instal·lació Elèctrica de generació (MTD_CIE) de la Memòria Tècnica de Disseny.

 Una vegada aportada aquesta documentació i verificada convenientent es procedirà a la bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles, si s’escau.

-Autorització signada del promotor de la instal·lació (en el cas que no la sol·liciti el titular directament).
- Projecte tècnic de la instal·lació signat electrònicament pel tècnic competent que justifiqui el compliment dels criteris d'implantació de plaques solars de l‘Ajuntament de Teià i incorporant plànols de planta i secció de la instal·lació.
- Assumeix del Tècnic responsable de la instal·lació.
- Pressupost de les obres.
- Document de comunicació prèvia (descarregar aqui) degudament omplert i adjuntar-lo a la instància genèrica prement el botó "Tramitar online" d'aquest mateix tràmit electrònic

Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntamentdeteia