Govern Obert

Habitatge

Catàleg de tràmits

Sol·licitud d'habitatges en règim de lloguer per a joves d'entre 18 i 35 anys

Procés d’adjudicació d’habitatges en règim de lloguer, per a joves d'entre 18 i 35 anys, promoguts per l’Ajuntament de Teià al municipi de Teià

El període de presentació de les sol·licituds serà del 20 de febrer fins el 11 de març del 2024 inclòs. 

Objecte i marc normatiu.

Les presents bases regiran el procediment d’adjudicació en règim de lloguer d’un total de 8 habitatges que promou l’Ajuntament de Teià al Carrer Puigoriol 86-98 (08329 TEIÀ) “Pisos de Mestres” amb les característiques que s’adjunten com Annex I de Teià.

Com a marc general serà d’aplicació allò establert a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’habitatge; el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge i la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.2. Presentació de sol·licituds

com sol·licitar-ho

De forma telemàtica:
Descarregant i omplint aquest formulari (num 071) i adjuntant-lo a una instància genèrica telemàtica juntament amb la documentació requerida (consulteu la documentació a aportar)

Presencialment:
A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, ubicada al Carrer Pere Noguera, 12 (consulteu horaris) aportant aquest formulari (num 071) omplert juntament amb la documentació requerida (consulteu la documentació a aportar)

Requisits d’accés

 • Tenir la nacionalitat espanyola o qualsevol altre nacionalitat que ostentin el permís de residència vigent, concedit per l’Estat Espanyol (tot això en el moment de l’inici del termini de la presentació de les sol·licituds)
 • Acreditar (un dels sol·licitants) estar empadronat al municipi de Teià un mínim de 5 anys d’antiguitat continuada, a comptar de la data d’inici del termini de recollida de sol·licituds. També, s’admetran les sol·licituds on almenys un dels sol·licitants hagi estat empadronat al municipi de Teià durant 5 anys de manera continuada o discontinuada en els darrers 10 anys.
 • Tenir entre 18 i 35 anys, a data del 31 de desembre del 2023 de tots els sol·licitants.
 • La composició de la unitat de convivència ha de ser, com a mínim de dos (2) persones i màxim cinc (5) persones.
 • Els ingressos de la unitat de convivència dels sol·licitants hauran de ser superior a 17.210,30€ (2 vegades l’IRSC 2023) en el còmput anual de l’any 2022 (suma de les quanties de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi de la declaració (casella 460) o declaracions sobre l’impost de la renta de les persones físiques.
 • Els ingressos de la unitat de convivència dels sol·licitants hauran de ser inferior als de taula següents, en el còmput anual de l’any 2022 (suma de les quanties de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi de la declaració (casella 460) o declaracions sobre l’impost de la renta de les persones físiques
  • En el cas de 2 membres: 41.399,35€
  • En el cas de 3 membres: 43.179,96€
  • En el cas de 4 i 5 membres: 44.619,30€
 • Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini sobre algun habitatge lliure o protegit. S’exceptua el propietari o copropietari que acrediti de forma fefaent que no pot fer ús del seu habitatge segons la legislació d’aplicació.
 • Fer una declaració de responsabilitat, si resulta adjudicatari/a, conforme es destinarà l’habitatge a domicili habitual i permanent. El termini per a l’ocupació efectiva dels habitatges és de tres mesos un cop signat el contracte d’arrendament.
 • Fer una declaració de responsabilitat de l’estat civil. L’han de fer totes les persones majors d’edat que constin a la sol·licitud.

 • Formulari per a la sol·licitud (num 071)  d’un habitatge en règim de lloguer promogut per l’Ajuntament de Teià, amb totes de les dades omplertes.
 • Document d’identitat (vigents) de totes les persones integrats majors d’edat de la unitat de convivència.
 • Altra documentació segons les circumstàncies:
  • En el cas que en la unitat familiar hi hagi menors d’edat: Llibre de Família, certificat del registre civil o document d’identitat dels menors d’edat.
  • Declaració de la renda completa corresponent a l’exercici 2022, de tots els membres de la unitat de convivència obligats a presentar-la d’acord amb la normativa tributària, i que no hagin consentit en el formulari a l’Ajuntament de Teià a consultar aquestes dades davant l’AEAT.  
 • Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral)
 • Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponent a l’any 2022 i fins el mes anterior a la presentació de la sol·licitud emesos per a l’empresa/es en el període/s en què s’hagi treballat.
 • En cas d’ésser perceptor de subsidi o prestació del sistema públic: certificat corresponent als anys 2022 i 2023 fins el mes anterior a la presentació de la sol·licitud emès per la Generalitat de Catalunya o l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • En el cas de declarar que està separat/da, divorciat/da i/o vidu/a: Còpia certificada de la sentència de separació o divorci i del conveni regulador que s’hagi aprovat en l’esmentada sentència i/o certificat de defunció del/a difunt/a, segons pertoqui.

Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntamentdeteia