Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Sol·licitud de retorn de dipòsit d'obres de residus

Qui ho pot demanar?

El titular de la llicència d'obres.

Com es pot iniciar?

Presentant instància al Registre Municipal, adjuntant una fotocòpia de la carta de pagament i del justificant d'abocament de runes a un lloc autoritzat.

- Fotocòpia de la carta de pagament
- Fotocòpia del certificat final d'obres
- Justificant d'abocament de runes a un lloc autoritzat

Ajuntamentdeteia