Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Comunicació d´inici d´activitat comercial i obertura del centre de treball

És la tramesa que permet a les persones físiques o jurídiques presentar en un sol cop les comunicacions següents:

 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (tràmit municipal).
 • Comunicació de dades d'un establiment comercial amb una superfície de venda inferior a 2.500 m2 a la Direcció General de Comerç.
 • Comunicació d'obertura del centre de treball o represa d'activitats (tràmit Generalitat). 

Mitjançant aquest tràmit la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, que s'inclou en l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (en la taula que hi trobaràs consulta la columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”).

També hi adjunta el projecte i certificat tècnics que acrediten que es compleixen els requisits necessaris que estableix la normativa vigent per exercir l’activitat.

A més, el tràmit municipal inclou la Comunicació de dades d'un establiment comercial amb una superfície de venda inferior a 2.500 m2 a la Direcció General de Comerç. Aquesta és necessària per poder portar a terme l’activitat en els casos següents:

 • Noves implantacions i canvis d’activitat (individuals o col·lectius), si la superfície de venda és igual o superior a 400 m² i inferior a 2.500 m².
 • Les ampliacions, quan els establiments comercials tinguin una superfície de venda total inferior a 2.500 m² després de l'ampliació.

  Els punts anteriors no són d’aplicació quan els establiments se situïn fora de la trama urbana consolidada (TUC) d’acord amb l'excepció prevista a l'article 9.3.a) i 9.3.b), ja que requereixen llicència comercial.
 • Les remodelacions dels establiments comercials (individuals o col·lectius) amb una superfície de venda igual o superior a 800 m².

Si s’inicia l’activitat, aquest formulari també inclou Comunicar l'obertura del centre de treball o represa d'activitats

Terminis

Taxes

 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent (ha d’incloure plànols de situació, de distribució de l’oferta comercial i de distribució de les places d’aparcament).
 • Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.
 • Informe justificatiu municipal de rebaixa de places, si escau.
 • Altra documentació que es consideri oportuna adjuntar.

Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntamentdeteia