Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Impost municipal que s’ha de pagar en cas de transmissió d’un bé immoble (casa, pis, local, plaça d’aparcament, traster, etc.) ja sigui perquè s’ha venut, s’ha heretat, s’ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió.

Qui ho pot demanar?

La persona que ha venut la propietat o en el seu defecte el comprador; o bé la persona que ha rebut una herència.

Com es pot iniciar?

Presentant instància al Registre Municipal adjuntant una fotocòpia de l'escriptura de venda o bé d'herència.

 Presentant:

De forma:

  • Presencial demanant cita prèvia a l’OAC, o bé
  • de forma telemàtica adjuntant la Declaració de plusvàlua i títol de la transmissió escanejats com a documents adjunts a una instància genèrica.

(*) En aplicació del RD 26/2021 de 9 de novembre, pel càlcul de la base imposable s’utilitzarà el valor dels terrenys que tingui determinat als efectes de l’IBI en el moment de la meritació, pel coeficient que correspongui establert en l’ordenança segons el període de generació.

Quan a instància del subjecte passiu es constati que l’import de l’increment del valor es inferior a la base imposable determinada en el disposat anteriorment, s’agafarà com a base imposable l’import de l’increment del valor.

No estaran subjectes a aquest impost les transmissions de terrenys de les quals es constati la inexistència d’increment de valor per diferència entre els valors dels terrenys en les dates de transmissió i adquisició.

Per constatar la inexistència d’increment en el moment de presentar la Declaració de Plusvàlua s’aportaran els títols que documentin la transmissió i l’adquisició.

Temps de tramitació

En els casos de transmissions inter vivos, el termini per presentar la declaració és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de transmissió.

En els casos de transmissions mortis causa, el termini serà de 6 mesos, ampliables 6 mesos més a sol·licitud de l’interessat

 

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia