Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Seu electrònica

 • Inici
 • Govern obert
 • Tràmits online

Els més demanats

Catàleg de tràmits

tramits

Buscar: Netejar

Casament civil

Tramitar la sol·licitud de matrimoni civil a l'Ajuntament. Aquest acte és celebrat per la Jutgessa de Pau, Jutge suplent, l'alcalde/essa, o regidor/a de la corporació municipal en qui es delegui, a la sala de Plens de l’Ajuntament o despatx del Jujat de Pau si no existeixen restriccions sanitàries.

 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.

 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Podeu veure també informes sobre la gestió de queixes, suggeriments i propostes relatives al servei d'Atenció Ciutadana. 

 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Certificat de pagament d'un tribut municipal

Duplicat d'un document de pagament que emet l'Ajuntament a instància de la persona interessada.


Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Reclamacions contra actes tributaris

Tramitació de reclamacions contra els impostos i taxes locals


Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Impost municipal que s’ha de pagar en cas de transmissió d’un bé immoble (casa, pis, local, plaça d’aparcament, traster, etc.) ja sigui perquè s’ha venut, s’ha heretat, s’ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió.
 

Tramit extern

 • Presencial


Ocupació de la Via Pública per terrasses i indústries al carrer

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud per poder ocupar la via pública amb terrassa bar i indústries al carrer.

 

Tramit extern

 • Presencial
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat


Ocupació de la vía pública

 • Presencial
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat


Devolució d'ingressos indeguts

Quan s'ha cobrat de manera incorrecte, per un error d'informació de Trànsit o de l'ajuntament, un rebut d'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.


Canvi de domicili dins el mateix municipi

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.


Còpies compulsades de documents municipals

Consisteix en l'emissió del duplicat d'un document original que estigui en poder de l'Ajuntament, compulsat o autenticat per aquest Ajuntament.


Volant d'empadronament actual

Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Volant de convivència actual

Document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants.
 • Presencial
 • Telemàtic


Comunicació prèvia ambiental municipal inclosa en l’annex III (LPCAA)

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat


Comunicació prèvia d'obertura (LSA)

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Requereix autoliquidació
 • Impresos associats
 • Cost associat


Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic (tràmit municipal)

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació substancial d'una activitat econòmica i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Per a les activitats econòmiques incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat  la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, (veure columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat.Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Certificat d'antiguitat i legalitat

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que justifica l'antiguitat i legalitat d'un immoble, document necessàri en el moment de la venda, per poder-lo inscriure al Registre de la Propietat si no es va fer en finalitzar l'obra.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat


Certificat de compatibilitat urbanística

Sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Impresos associats
 • Cost associat


Certificat de qualificació urbanística

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat


Bústia d'alcaldia

La ciutadania pot fer arribar directament a l'Alcaldia qualsevol comentari, suggeriment, queixa o consulta referent a l'Ajuntament, al seu funcionament, estat del poble, etc. perquè l'Alcaldia ho pugui tenir en compte i se li respongui si així ho ha sol·licitat.


Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris

Obtenció de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Denúncia per excés de soroll

Denúncia per l'excés de soroll en diversos àmbits de la ciutat com locals, bars, habitatges i indústries.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns

Denúncies de possibles incompliments d'horari de locals nocturns. L'Administració local fixa els horaris dels locals d'oci nocturn, els barems varien segons la tipologia del local (discoteques, bars musicals, sales de ball, sales d'espectacles, etc.).
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Devolució de la fiança per obres

Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Llicència d'obra menor

Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Impresos associats
 • Cost associat


Llicència de gual i contragual

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d’edificis i construccions

Aquest tràmit us permet comunicar la finalització de les obres dels expedients d’obres majors i permet verificar les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma o per nova construcció.

 

Tramit extern

 • Presencial
 • Requereix autoliquidació
 • Cost associat


Pròrroga de llicència d'obres

Ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Comunicació prèvia d'instal·lació de plaques fotovoltaiques

Per instal·lacions incloses a l´art 187 bis h) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost, Text Refós de la LLei d´Urbanisme en els termes que estableix l´art. 9 bis.
Instal.lacions situades en sol urbà, en una edificació existent no catalogada.

 • Telemàtic
 • Impresos associats


Llicència ambiental activitat inclosa en l’annex II (LPCAA)

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial  que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Impresos associats
 • Cost associat


Llicència d’espectacles públics i activitats recreatives (LEPAR)

És la llicència que atorga l’Ajuntament per poder exercir activitats d’acord amb el previst al Decret 112/2010, de 31 d’agost, en establiments, espectacles i activitats recreatives.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives (LEPAR)

És la comunicació prèvia que atorga l'Ajuntament per poder exercir activitats d'acord amb el previst al Decret 112/2010, de 31 d'agost, en establiments, espectacles i activitats recreatives
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Impresos associats
 • Cost associat


Comunicació de crema

És el comunicat previ per fer foc en els terrenys forestals, i a la franja de 500 metres que els envolta, durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març.

 

Tramit externComunicació de dades al Registre general d'animals de companyia (ANICOM) i al cens municipal per part de la persona propietària

Els ajuntaments tenen l'obligació de portar un cens municipal d'animals de companyia (gossos, gats i fures) i de la mateixa manera la persona propietària d'un animal de companyia l'ha de censar a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal.

La persona propietària de l'animal té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.Habilitació d'habitatges d'ús turístic

L’habitatge d'ús turístic és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada total

 

Tramit extern

 • Telemàtic
 • Tràmit extern


Nota simple, nota de localització o certificat d'immoble o finca

Quan fas el Registre de la propietat a Teià has de sol·licitar una nota simple online, a més de la nota de Localització de Propietats i la Certificació d'una propietat, que no només serveix per certificar el teu registre, et permetrà trobar amb precisió quins patrimonis té una persona en específic o nova empresa. Si vols tenir info  addicional per entendre com treure aquests documents, clica aqui
 

Tramit extern

 • Telemàtic
 • Tràmit extern


Comunicació d´inici d´activitat comercial i obertura del centre de treball

És la tramesa que permet a les persones físiques o jurídiques presentar en un sol cop les comunicacions següents:

 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (tràmit municipal).
 • Comunicació de dades d'un establiment comercial amb una superfície de venda inferior a 2.500 m2 a la Direcció General de Comerç.
 • Comunicació d'obertura del centre de treball o represa d'activitats (tràmit Generalitat). 
 

Tramit extern

 • Telemàtic
 • Cost associat


Sol·licitud d'habitatges en règim de lloguer per a joves d'entre 18 i 35 anys

Procés d’adjudicació d’habitatges en règim de lloguer, per a joves d'entre 18 i 35 anys, promoguts per l’Ajuntament de Teià al municipi de Teià
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Impresos associats


Llicència d'obra major

Permís d'execució d'obres que requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, que afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació i l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres

 • Presencial
 • Telemàtic


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat