Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Guia fàcil del Reglament de Participació Ciutadana i Bon Govern

Imprimir correu electrònic

Aquesta pàgina vol exposar d’una forma resumida i accessible els canals de relació entre la ciutadania i l’Administració i Govern municipals recollits al Reglament de Participació Ciutadana i Bon Govern, aprovat el desembre del 2018. Consulta el text complet aquí

0. ÍNDEX

1- Propòsits

2- Drets de la Ciutadania

3- Informació, transparència, proximitat

  3.1- Accés a la informació

  3.2- Transparència i publicitat activa

  3.3- Administració de proximitat

4- Instruments de participació transversals

 4.1- Enquestes ciutadanes /

4.2- Fòrums de participació

  4.3- Audiències públiques ciutadanes

4.4- Consultes populars via referèndum

4.5- Consultes no referendàries sectorials

4.6- Debats públics puntuals

4.7- Iniciativa Legislativa Popular (ILP)

  4.8- Processos participatius

5- Òrgans formals de participació – Els Consells Sectorials Municipals

6- Participació en els Plens Municipals

7- Participació col·lectiva

  7.1 El teixit associatiu i altres formes d’acció col·lectiva

  7.2 Drets i deures dels col·lectius i entitats

1. PROPÒSITS

Títol I. D.P. i II. Drets de la ciutadania – Bon Govern

DEFINIR LA MANERA EN QUE LA CIUTADANIA I LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES ES RELACIONEN

Dotar de canals que assegurin el diàleg entre l’Administració Pública i la ciutadania, que permeti dissenyar i avaluar de forma col·laborativa les polítiques públiques, i garantir la informació, transparència i retiment de comptes  per part de l’Administració.

ASSENTAR ELS PRINCIPIS DE BON GOVERN I GOVERN OBERT

 BON GOVERN: principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals ha d’actuar l’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparènciaqualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes.

• GOVERN OBERT: mesures per a establir una relació i un diàleg permanents i bidireccionals entre l’Administració i les persones a l’hora de definir i aplicar les polítiques públiques, i per a introduir i desenvolupar instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

2. ELS DRETS DE LA CIUTADANIA

Títol III. Els Drets i Deures de la Ciutadania

• Dret a la participació directa o a través de les associacions ciutadanes en la gestió dels assumptes públics.

• Dret a la informació sobre de les activitats municipals, i a sol·licitar aquella que no sigui publicada sempre i quan no vulneri la intimitat de les persones, els drets dels menors o sigui de matèries legalment reservades. (Més a Accés a la informació)

• Dret a presentar peticions, queixes, reclamacions i suggeriments sobre l’activitat de l’Ajuntament i/o les seves competències, entrant a registre de forma física o telemàtica. (Més a Administració de Proximitat)

• Dret a la iniciativa ciutadana. Aquest dret permet a la ciutadania proposar projectes, reglaments o resolucions al Ple Municipal. (Més a Iniciativa Legislativa Popular -ILP)

• Dret a la consulta política via referèndum per a tractar temes de transcendència especial i promoure consultes. (Més a Consultes Populars)

• Dret a l’audiència pública per a ser escoltats i rebre resposta sobre temes concrets que els afectin de forma particular i a la intervenció en sessions públiques municipals. Es podrà sol·licitar per registre per tractar assumptes d’interès general de forma prèvia al ple o intervenir sobre temes que es tractin al ple en el torn de precs i preguntes al final de la sessió. (Més a Audiències Públiques Ciutadanes i Intervenció al Ple)

• Dret a una política municipal de foment de les associacions i a utilitzar espais i locals públics per a desenvolupar les activitats de les associacions o exercint el dret de reunió per a tractar temes d’interès general, prèvia petició a l’Ajuntament.

3. INFORMACIÓ, TRANSPARÈNCIA, PROXIMITAT

Títol III. Els Drets i Deures de la Ciutadania

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

L’Ajuntament ha de facilitar a totes les persones, entitats o empreses l’accés a la informació pública. Aquesta es pot demanar presentant una sol·licitud de forma física al registre municipal o a través de la pàgina web de lAjuntament  (caldrà firma electrònica). La sol·licitud ha de contenir:

• Identificació de la persona sol·licitant (nom i cognoms o raó social), domicili i DNI, NIE o NIF. En el cas d’associacions, entitats, empreses o altres persones no físiques, caldrà aportar les dades personals del/la representant.

• Indicar de la manera més precisa possible la informació sol·licitada.

En un termini màxim d’un mes i 15 dies l’Ajuntament notificarà si es pot donar accés a la informació sol·licitada. Els motius per a denegar la informació són:

• Que no estigui a disposició de l’Ajuntament

• Que no hi ha hagi dret d’accés, per motius de seguretat pública, protecció de la intimitat, protecció dels drets dels menors, etcètera.

•Que ja s’hagi sol·licitat abans i hagi sigut entregada o denegada prèviament.

TRANSPARÈNCIA I PUBLICITAT ACTIVA

L’Ajuntament ha de publicar les seves activitats i tota la informació que sigui rellevant per a la ciutadania, per a facilitar una millor interacció i rendiment de comptes davant les vilatanes i vilatans, fent èmfasi en l’ús dels mitjans electrònics com la web municipal. Són de domini públic:

• L’estructura organitzativa de l’Ajuntament i les empreses públiques municipals, quines funcions i serveis fa cada organisme i quins són els seus principals responsables.

• Les decisions i normes que es prenen des del consistori i les resolucions administratives que siguin de rellevància pública, així com tots els procediments de concurs públic (contractacions de personal adjudicació de subvencions i contractes de tercers...)

• El pressupost municipal i les retribucions que reben tant representants polítics com empleats públics, així com un inventari general del patrimoni municipal.

• La planificació territorial i ordenació urbanística, així com els programes d’actuació municipal i informació sobre el seu desenvolupament.

ADMINISTRACIÓ DE PROXIMITAT

L’Administració Pública de proximitat ha de ser una administració eficaç, eficient, transparent i accessible per a tota la ciutadania. Els instruments que han de servir per acostar l’Administració i facilitar els tràmits als ciutadans són:

• El Catàleg de tràmits, que expliqui de forma clara i entenedora com realitzar els tràmits administratius, publicat a la web municipal i amb el suport del personal de l’Ajuntament per a ajudar a dur-los a terme.

• La Carta de Serveis que informa de quins serveis ofereix l’Ajuntament, com accedir-hi, quins són els drets i deures dels usuaris i els compromisos de qualitat.

• El Sistema d’Informació i Atenció Ciutadana comprèn de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), que atén de forma presencial, telefònica i telemàtica i dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament, tant la web municipal, les xarxes socials o el Butlletí municipal. Ha de procurar informar i atendre d’una forma accessible i intel·ligible, i en cas de sol·licitar-se una informació o servei que no pertanyi a les competències municipals, tractar d’indicar a la persona interessada on pot adreçar-se.

(Consulta com contactar amb l’OAC )

4. INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ TRANSVERSALS

Títol IV. Formes i Instruments de participació

ENQUESTES CIUTADANES

Serveixen per a conèixer l’opinió o les preferències sobre una o diverses qüestions, i poden estar dirigides al conjunt de la ciutadania o a un territori o col·lectiu concret (per exemple un barri o les persones joves).

FORUMS DE PARTICIPACIÓ

Són espais temporals o permanents per a deliberar, analitzar, proposar i/o avaluar iniciatives i polítiques públiques, on hi poden participar ciutadans a títol individual, representants d’entitats o associacions i experts en la matèria. Aquests són convocats per l’Ajuntament i hi serà convocades les persones, entitats i col·lectius que es considerin afectats i/o interessats, i la composició del Fòrum de Participació serà pública. Si alguna persona o col·lectiu no ha estat convocat al Fòrum i ho considera incorrecte té dret a reclamar la seva inclusió.

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES CIUTADANES

Són trobades en una data determinada on els representants polítics escolten i s’expliquen a la ciutadania de forma directa i responen sobre les polítiques públiques de la vila. Aquestes audiències poden ser generals o tractar temes que afectin particularment a un col·lectiu o persones concretes.

Poden ser convocades per l’alcalde, mínim d’una vegada a l’any en motiu de la presentació dels pressupostos municipals, o per iniciativa ciutadana amb el suport mínim d’una de les 3 opcions:

 a) El 3% de les persones majors de 16 anys empadronades al municipi.

  b) El 10% de les associacions o grups del registre Municipal d’Entitats.

  c) Tres Consells Municipals.

AUDIÈNCIA PÚBLICA PRÈVIA ALS PLENS MUNICIPALS

Mitja hora abans de l’inici de cada Ple Municipal, hi haurà una audiència pública per a tractar temes generals, relacionats o no amb el que es tracti al Ple. Per a poder participar-hi cal notificar-ho prèviament a la llista que es posarà a disposició de la ciutadania 30 minuts abans de l'inici del ple o presentar una sol·licitud a registre especificant l’assumpte, sempre tractant temes de competència municipal.

CONSULTES POPULARS VIA REFERÈNDUM

Són votacions sobre qüestions polítiques de transcendència especial en les quals es consulta al conjunt de la ciutadania o a un col·lectiu concret, dins l’àmbit de les competències municipals exceptuant les finances locals. El govern municipal ha de posicionar-se davant els resultats però aquests no són vinculants.

Poden fer-se per iniciativa institucional, és a dir emanant d’una tercera part dels regidors/res i l’alcalde o alcaldessa, o per iniciativa popular amb l’aval de 1000 persones empadronades majors de 16 anys, més el 10% de la resta entre el nombre total d’empadronats i 5000*, i suport majoritari al Ple Municipal

* Sent el cens de Teià de 6333 persones empadronades (IDESCAT 2017), faríem: [1000+(6333-5000)*0,10]= 1133. Per tant, els promotors haurien de recollir un mínim de 1133 signatures.

CONSULTES NO REFERENDÀRIES SECTORIALS

Són votacions sobre assumptes que afecten un col·lectiu o territori concret (per exemple, la gent gran o un veïnat).

 

DEBATS PÚBLICS PUNTUALS

Són espais de participació que no tenen un caràcter regular, per a poder tractar assumptes d’interès públic. L’Ajuntament pot cedir l’ús d’un espai per a realitzar-los

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP)

Permet a totes les ciutadanes i ciutadans majors de 18 anys i empadronades al municipi proposar actuacions per a ser votades al Ple Municipal, sense necessitat de fer-ho a través dels representants. La ILP haurà de comptar amb el suport d’un mínim del 15% de les persones empadronades a la vila. Poden tenir forma de:

• Proposta de punts a tractar al Ple Municipal

• Proposta de procés de debat públic o fòrum ciutadà

• Presentació de propostes d’acord al Ple Municipal

• Demanda d’una actuació concreta

• Proposició normativa

•Sol·licitud de consulta popular

PROCESSOS PARTICIPATIUS

Són formes de participació que tenen una estructura definida i compten amb el suport de l’Administració, serveixen per a orientar les polítiques i l’acció de l’Ajuntament, per tant sempre tractaran temes dins l’àmbit de les competències municipals. Poden ser iniciats per l’Ajuntament o per la ciutadania, que haurà de recollir el suport del 3% de les persones majors de 16 anys empadronades a Teià. L’estructura dels processos participatius és la següent;

  1- Informació a les persones que hi poden participar

 a. Fase de deliberació prèvia o diagnosi (aquest punt no és obligatori, però s’ha  de procurar sempre que sigui possible)

  2- Aportació de propostes

  3- Deliberació i valoració de propostes

  4- Avaluació i retiment de comptes del procés

Tot i que no són vinculants de forma directa, l’Ajuntament haurà de publicar una valoració de les propostes i informar sobre els criteris que s’ha seguit per a acceptar-les o no, i quins compromisos s’han pres en conseqüència del procés.

5. ÒRGANS FORMALS DE PARTICIPACIÓ

Títol IV. Formes i Instruments de participació

CONSELLS SECTORIALS MUNICIPALS

Són espais de trobada i debat sobre un àmbit, sector o territori concret, com per exemple la cultura, l’educació o un veïnat. Són encapçalats per la regidoria en la que delegui l’alcalde o alcaldessa i en formen part tant ciutadans i ciutadanes a títol individual com associacions i entitats, i representants de l’Ajuntament. També en poden formar part professionals del sector corresponent. 

Els Consells serveixen com a espai de participació permanent que tracta les polítiques municipals sobre el seu àmbit, sector o territori, deliberant, formulant propostes i suggeriments, emetent informes o duent a terme les funcions que li siguin designades. Cada Consell té un reglament propi.

6. PARTICIPACIÓ EN ELS PLENS MUNICIPALS

Títol IV. Formes i Instruments de participació

Els ciutadans i ciutadanes poden intervenir de forma individual en casos puntuals però principalment ho hauran de fer o a l’audiència pública prèvia al Ple per a tractar assumptes generals, o al torn de precs i preguntes per a tractar temes del Ple.

Als Plens ordinaris, associacions, entitats o altres col·lectius de ciutadans i ciutadanes poden intervenir sol·licitant amb 10 dies d’antelació per a parlar d’un tema de l’ordre del dia, sempre i quan hagin participat com a interessades prèviament en la tramitació del que es parla. Per exemple el consell sectorial d’educació podrà intervenir quan es parli sobre les propostes sobre educació que s’hauran tractat prèviament amb el consell, o la proposta d’aprovació d’una normativa relativa al comerç donarà dret les associacions de comerciants a intervenir en el Ple.

Al final de la sessió, durant el torn de precs i preguntes als Plens ordinaris, les persones assistents com a públic poden intervenir sobre temes de l’ordre del dia.

L’Ajuntament ha de dur a terme la publicació de les actes del Ple a la seu electrónica.

7. PARTICIPACIÓ COL·LECTIVA

Títol V. L’acció comunitària

EL TEIXIT ASSOCIATIU I ALTRES FORMES D’ACCIÓ COL·LECTIVA

Les entitats i col·lectius ciutadans són grups de persones amb personalitat col·lectiva que tinguin com a objectiu la realització d’activitats i/o la defensa d’interessos col·lectius generals o sectorials (com la cultura, l’educació o un barri).

L’Ajuntament per tal de tenir canals de comunicació i poder donar el suport necessari a les iniciatives col·lectives compta amb un Registre Municipal d’Entitats i col·lectius ciutadans , al qual els col·lectius de ciutadanes i ciutadans que realitzen la seva activitat a Teià poden inscriure’s.

• Les entitats, associacions o fundacions són organitzacions col·lectives ciutadanes que han de al Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya , i que per tant requereixen una sèrie de tràmits formals per a poder obtenir la seva personalitat jurídica pròpia (Comporta per exemple, obtenir un Número d’Identificació Fiscal).

• Els col·lectius ciutadans són grups de persones que busquen perseguir objectius de la mateixa forma que les Entitats, Associacions o Fundacions però sense formalitzar-se com a tals. No tenen per tant personalitat jurídica.

DRETS I DEURES DELS COL·LECTIUS CIUTADANS I ENTITATS

Els col·lectius que formen part del Registre Municipal d’Entitats i col·lectius tenen:

• Dret a utilitzar de forma esporàdica o temporal espais municipals.

• Dret a accedir a la informació municipal, consultar i demanar modificar la pròpia.

• Dret a ser convocats als espais de participació que tinguin relació amb els seus objectius.

• Dret a rebre les publicacions periòdiques de l’Ajuntament

• Dret a utilitzar les cartelleres municipals per a informar de les seves activitats

Les entitats ciutadanes de caràcter polític tenen, a part de tots els anteriors:

• Dret a participar dels canals comunicatius que l’Ajuntament posi a la seva disposició.

Les entitats, associacions o fundacions tenen, a part de tots els anteriors:

• Dret a l´ús continuat d’un local municipal, per conveni amb l’Ajuntament, depenent del seu volum.

• Dret a sol·licitar subvencions.

• Dret a disposar d’un espai web al Portal d’Entitats de l’Ajuntament.

Tots els col·lectius ciutadans i entitats tenen també:

• El deure d’assegurar el seu funcionament legal i democràtic i facilitar-ne les inspeccions o requeriments.

• El deure de col·laborar amb l’ajuntament en benefici de l’interès general.

• El deure de promoure la convivència i el respecte entre les persones.

• El deure de procurar el respecte a les instal·lacions, equipament i patrimoni de la vila.

• El deure de ser transparents en la gestió de recursos públics.


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat