Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Subvencions a entitats locals 2023. Convocatòria

El passat 8 de juny, la junta de govern local va aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts de 2023 per a entitats locals sense ànim de lucre amb l’objectiu de contribuir al finançament del seu funcionament i de les seves activitats ordinàries i extraordinàries. Us podeu descarregar el document en PDF al peu d'aquesta notícia.

En total, l'Ajuntament hi destina un total de 52.420 euros a través de quatre programes o àmbits temàtics: educació infantil i primària (12.920 euros), gent gran (7.500 euros), cultura (11.000 euros) i esports (21.000 euros). Aquest darrera partida reserva el 10% de l’import a donar suport als esportistes que practiquen disciplines individuals.

Obligacions i especificitats

Cada àmbit temàtic té fixats els seus criteris i barems específics de valoració, si bé tots els programes es regeixen pel procediment de prorrateig, que implica el repartiment de l'import global pressupostat entre els diversos beneficiaris de la subvenció en una quantitat proporcional a la valoració tècnica obtinguda per cada proposta. En les sol·licituds de subvenció per a activitats concretes s’hauran d’emplenar tantes fitxes com projectes presenti l'entitat.

Com a norma general, l'import de la subvenció atorgada no superarà el 50% del cost de l'activitat, tot i que en el cas dels ajuts destinats a la gent gran la quantitat pot arribar a cobrir-ne el 100%.

Per poder-hi concórrer, els sol·licitants han d’estar prèviament donats d'alta en el registre municipal d'entitats. L'única excepció seran les entitats del programa de cooperació al desenvolupament perquè abasten un àmbit d’actuació supramunicipal i els esportistes individuals, els qual es poden beneficiar d’ajuts per als desplaçaments i inscripció en diverses competicions segons el seu rendiment i el nivell de renda de la unitat familiar.

Per tal d’accedir a les subvencions de l’exercici 2023 cal tenir degudament justificades les subvencions rebudes per activitats o per funcionament de l’exercici 2022.

Tal com recull l'article 13.4 de l'ordenança general de subvencions, qualsevol ajut econòmic atorgat per l'Ajuntament comporta l'obligació de fer avinent aquest patrocini en tota la documentació gràfica que generi l'activitat.

Forma de pagament

Un cop atesa la sol·licitud, l’Ajuntament abonarà anticipadament el 75% de la subvenció concedida a través d'una transferència bancària al compte de l'entitat. En el cas dels ajuts de cooperació aquest percentatge es podrà incrementar fins al 100%. Posteriorment i mitjançant la presentació dels mecanismes de justificació establerts, es percebrà el 25% restant de la subvenció.

Terminis de presentació i justificació

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 31 de juliol i el període màxim d'avaluació de les sol·licituds i atorgament dels ajuts serà en tot cas inferior a dos mesos, de manera que el 31 de setembre estaran totes resoltes. D’altra banda, el termini màxim per a la presentació de les justificacions de les subvencions finalitzarà el 31 de març de 2024.

pdf BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES 245Kb Downloads: 389

Bases_convocatòria_de_subvencions_2023.pdf

docx Subvencions per a Entitats Culturals 418Kb Downloads: 407

02-SUBVENCIONS 2023 - ENTITATS CULTURALS.docx

docx Subvencions per a Entitats Educatives 287Kb Downloads: 380

02-SUBVENCIONS 2023 - ENTITATS EDUCATIVES.docx

docx Subvencions per a Entitats Esportives 283Kb Downloads: 379

02-SUBVENCIONS 2023 - ENTITATS ESPORTIVES Fitxes.docx

docx Subvencions per a Entitats de Gent Gran 121Kb Downloads: 398

02-SUBVENCIONS 2023 - ENTITATS GENT GRAN.docx


Ajuntamentdeteia