Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Subvencions a entitats 2021. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2021

2.6 PRP2021/351. Proposta subvencions entitats - FASE A

Expedient 2021/395  

PROPOSTA DE GESTIÓ ECONÒMICA

Atès que l’article 27 de l'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 8 de novembre de 2007, determina que per totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’han d’aprovar les corresponents bases específiques, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran contravenir l'Ordenança General, sent competent per a la seva aprovació la Junta de Govern Local.

Vistes les bases generals i específiques per a la concessió de subvencions en l'exercici 2021 a persones físiques i jurídiques, publiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o d’interès social, que compleixen els criteris generals i específics establerts en les bases, estant legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Associacions.

Vista la normativa reguladora de la concessió de subvencions, en especial la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, art. 239 a 241, del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, activitats i Serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Vist l’informe FAVORABLE de la Interventora, núm. 48/2021, de 15 de març, que, literalment, transcrit diu:

Document

Acta de fiscalització

Nº acta

048/2021

Matèria

Subvencions

Nº exp./relació

2021/395

Assumpte

Aprovació de la convocatòria subvencions entitats 2021 i autorització de la despesa

Proposta

-----

Òrgan competent

Junta de Govern

Fase despesa

A

Import

50.780,93 €

Aplicacions

Diverses

Exercicis futurs

-------------

Resultat

FAVORABLE

Vista la proposta d’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a entitats, pel procediment de concurrència competitiva, per l’exercici 2021, i de l’autorització de despesa corresponent, la interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, de conformitat amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, té a bé emetre el següent

 

INFORME

PRIMER- La normativa aplicable a l’expedient ve definida per:

  1. Des del punt de vista de la legalitat administrativa:
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, articles 7, 21, 25, 26
  • Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles 239 a 241.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions.
  • Reglament d’Obres, Serveis i Activitats dels Ens Locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, articles 118 a 129.
  1. Des del punt de vista de la legalitat financera:
  • Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, articles 172 i ss.
  • Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, articles 53 i ss.
  • Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, articles 73 i ss.

SEGON.- Sobre aquest expedient, s’han realitzat les següents comprovacions:

2.1.- Existència de crèdit adequat i suficient: Segons disposen els articles 167 i 172 TRLHL i els articles 24 i següents RD 500/1990, els crèdits pressupostaris per a despeses només poden destinar-se a la finalitat específica per la qual han estat autoritzats en el pressupost, finalitat que es determina per la classificació per programes i la classificació econòmica per la qual es defineix la partida pressupostària. Existeix crèdit adequat i suficient al qual imputar la despeses a les següents partides:

ÀREA I PROGRAMA

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

Cultura

210 3300 4800000

11.000,00 €

Esports

240 3410 4800000

21.360,93 €

Educació infantil i primària

430 3200 4800000

12.920,00 €

Gent gran

420 2312 4800000

5.500,00 €

2.2.- Competència de l’òrgan: De conformitat amb allò establert a la legislació de règim local aplicable i al règim de delegació de competències recollit a l’article 27.2 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Teià, resulta competent per aprovar les bases específiques per l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva la Junta de Govern Local.

2.3.- Executivitat dels recursos que financen la despesa.

2.4.- Consten les propostes de despesa corresponent pel Regidor responsable.

2.5.- Els projectes, accions, conductes o situacions a finançar tenen per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. Les despeses a realitzar es corresponen amb serveis o activitats que complementen les atribuïdes a la competència local.

2.6.- Aprovació conjunta de les bases específiques i de la convocatòria de concessió de subvencions.

2.7.- La norma reguladora de les bases de concessió té el contingut mínim de l’article 17.3 Llei General de Subvencions.

2.8.- La convocatòria reuneix el contingut mínim de l’article 23 Llei General de Subvencions.

Per tot això, i sense perjudici d’opinió millor fonamentada en dret, el present expedient es fiscalitza en sentit FAVORABLE.

Es fa constar la discrepància de la secretària quant a la tramitació, en diligència de 17.03.2021.

Es proposa:

 

PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions en l'exercici 2021 per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o interès socials, que compleixin els criteris generals i específics establerts en les bases, estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i simultàniament obrir la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions.

SEGON.- DETERMINAR que l'eficàcia de la convocatòria s’ajornarà el temps que sigui necessari quan es formulin reclamacions pels interessats contra les referides bases generals i específiques per al seu atorgament.

TERCER.- AUTORITZAR la despeses destinada a l'atorgament de les subvencions per a l'exercici 2021, a persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o d’interès socials, per un import total màxim de 50.780,93 €, distribuïts en les partides del pressupost Municipal de 2021, segons el següent detall:

ÀREA I PROGRAMA

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

Cultura

210 3300 4800000

11.000,00 €

Esports

240 3410 4800000

21.360,93 €

Educació infantil i primària

430 3200 4800000

12.920,00 €

Gent gran

420 2312 4800000

5.500,00 €

QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis i web municipal aquest acord, així com del contingut de les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions i d’obertura de la convocatòria, determinant el termini màxim de presentació de sol·licituds el dia 30 d’abril de 2021.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, donant-los trasllat d’una còpia de les bases generals i específiques aprovades i posant a la seva disposició tots els models necessaris per formalitzar la corresponent sol·licitud de subvenció.

SISÈ.- DONAR COMPTE dels anteriors acords al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que es convoqui.

S’aprova per unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local.

Signo aquest certificat, a l’empara del que disposa l’art. 206 del ROF i a reserva del text definitiu que resulti de l’aprovació de l’acta de la sessió.

TEIÀ, a data de signatura electrònica
pdf SUBVENCIONS 2021 - ENTITATS GENT GRAN 308Kb Downloads: 1,488

SUBVENCIONS 2021 - ENTITATS GENT GRAN.pdf

pdf SUBVENCIONS 2021 - ENTITATS ESPORTIVES 314Kb Downloads: 1,475

SUBVENCIONS 2021 - ENTITATS ESPORTIVES.pdf

pdf SUBVENCIONS 2021 - ENTITATS CULTURALS 317Kb Downloads: 1,463

SUBVENCIONS 2021 - ENTITATS CULTURALS.pdf

pdf BASES DE LA CONVOCATÒRIA 185Kb Downloads: 1,434

2021 - BASES SUBVENCIONS.pdf

pdf SUBVENCIONS 2021 - ENTITATS EDUCATIVES 330Kb Downloads: 1,438

SUBVENCIONS 2021 - ENTITATS EDUCATIVES.pdf

pdf CERTIFICAT D'APROVACIÓ PER JGL 45Kb Downloads: 1,536

Certificat JGL PRP2021-351.pdf


Ajuntamentdeteia