Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Subvencions a entitats 2020. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2020

La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juliol de 2020 i per unanimitat dels assistents, adopta els següents acords:

PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions en l'exercici 2020 per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o interès socials, que compleixin els criteris generals i específics establerts en les bases, estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i simultàniament obrir la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions.

SEGON.- DETERMINAR que l'eficàcia de la convocatòria s’ajornarà el temps que sigui necessari quan es formulin reclamacions pels interessats contra les referides bases generals i específiques per al seu atorgament.

TERCER.- AUTORITZAR la despeses destinada a l'atorgament de les subvencions per a l'exercici 2020, a persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o d’interès socials, per un import total màxim de 52.941,58 €, distribuïts en les partides del pressupost Municipal de 2020, segons el següent detall:

ÀREA I PROGRAMA

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

Cultura

210 3300 4800000

12.500,00 €

Esports

240 3410 4800000

22.021,58 €

Educació infantil i primària

430 3200 4800000

12.920,00 €

Gent Gran

410 2312 4800000

5.500,00 €

QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis i web municipal aquest acord, així com del contingut de les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions i d’obertura de la convocatòria, determinant el termini màxim de presentació de sol·licituds el dia 10 de setembre de 2020.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, donant-los trasllat d’una còpia de les bases generals i específiques aprovades i posant a la seva disposició tots els models necessaris per formalitzar la corresponent sol·licitud desubvenció.

SISÈ.- DONAR COMPTE dels anteriors acords al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que es convoqui.

pdf ENTITATS ESPORTIVES 450Kb Downloads: 3,185

SUBVENCIONS 2020 - ENTITATS ESPORTIVES Fitxes.pdf

pdf ENTITATS CULTURALS 428Kb Downloads: 3,610

SUBVENCIONS 2020 - ENTITATS CULTURALS.pdf

pdf ENTITATS EDUCATIVES 418Kb Downloads: 3,616

SUBVENCIONS 2020 - ENTITATS EDUCATIVES.pdf

pdf GENT GRAN 423Kb Downloads: 3,660

SUBVENCIONS 2020 - ENTITATS GENT GRAN.pdf

pdf BASES SUBVENCIONS 706Kb Downloads: 3,503

BASES SUBVENCIONS.pdf


Ajuntamentdeteia