Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Subvencions 2019. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2019.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 d’abril de 2019 i per unanimitat dels assistents, adopta els següents acords:

PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions en l'exercici 2019 per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o interès socials, que compleixin els criteris generals i específics establerts en les bases, estiguin legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i simultàniament obrir la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions.

SEGON.- DETERMINAR que l'eficàcia de la convocatòria s’ajornarà el temps que sigui necessari quan es formulin reclamacions pels interessats contra les referides bases generals i específiques per al seu atorgament.

TERCER.- AUTORITZAR la despeses destinada a l'atorgament de les subvencions per a l'exercici 2019, a persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzen activitats d’utilitat pública o d’interès socials, per un import total màxim de 51.540,00 €, distribuïts en les partides del pressupost Municipal de 2019, segons el següent detall:

ÀREA I PROGRAMA

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

Cultura

210 3300 4800000

12.500,00 €

Esports

240 3410 4800000

22.540,00 €

Educació infantil i primària

430 3200 4800000

11.000,00 €

Gent Gran

420 2312 4800000

5.500,00 €

QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis i web municipal aquest acord, així com del contingut de les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions i d’obertura de la convocatòria, determinant el termini màxim de presentació de sol·licituds el dia 31 de maig de 2019.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, donant-los trasllat d’una còpia de les bases generals i específiques aprovades i posant a la seva disposició tots els models necessaris per formalitzar la corresponent sol·licitud desubvenció.

SISÈ.- DONAR COMPTE dels anteriors acords al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que es convoqui.

pdf BASES 240Kb Downloads: 2,084

2019_-_BASES_SUBVENCIONS_diligenciades.pdf

pdf Fitxes_activitats_extraordinàries_2019.pdf 271Kb Downloads: 1,919

Fitxes activitats extraordinàries 2019

pdf Fitxes entitats culturals 2019 316Kb Downloads: 1,998

Fitxes_entitats_culturals_2019.pdf

pdf Fitxes entitats educatives 2019 304Kb Downloads: 2,005

Fitxes_entitats_educatives_2019.pdf

pdf Fitxes entitats esportives 2019 309Kb Downloads: 2,682

Fitxes_entitats_esportives_2019.pdf

pdf Fitxes gent gran 2019 305Kb Downloads: 1,991

Fitxes_gent_gran_2019.pdf


Ajuntamentdeteia