Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals escolars pel curs 2016-2017 (material i llibres)

Beneficiaris

Alumnes empadronats a Teià que la seva unitat de convivència no superi els ingressos següents:

Nombre de membres

Ingressos nets mensuals

2

739,86 €

3

910,59 €

4

1081,33 €

5

1252,06 €

6

1422,80 €


La renda disponible de la unitat de convivència s’obté de la suma dels ingressos i de restar la despesa d’habitatge (hipoteca o lloguer), amb un màxim de 569,12 € mensuals.

On sol·licitar l’ajut

En el cas de no superar els ingressos indicats, podeu sol·licitar data d’entrevista als Serveis Socials Bàsics:

Passeig de la Riera, 94 1a planta
Telèfon 93 555 12 34
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h, excepte dijous de 17 a 20h.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 10 de maig al 10 de juny de 2016
* Cal aportar la documentació indicada al revers el dia de l’entrevista.

Documentació que cal aportar per cursar la sol·licitud

General:

·         Certificat de convivència (s’obté a l’Ajuntament).
·         DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat de convivència o altra documentació acreditativa.
·         Llibre de família.
·         Justificació dels ingressos corresponents als 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud (nòmines, certificats de pensions, subsidi d’atur, saldo mig bancari, ...).
·         Certificat de Vida Laboral dels majors de 16 anys (es pot sol·licitar al telèfon 901.50.20.50 o al web www.seg-social.es)
·         Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) que acrediti la percepció o no de prestacions, de tots els membres majors de 16 anys en situació d’atur.
·         Rebuts de lloguer o hipoteca dels darrers 6 mesos.

Específica:

·         Carnet de família nombrosa i/o monoparental.
·         Certificat o targeta de discapacitat de la Generalitat.
·         Conveni regulador de separació o divorci.


Ajuntamentdeteia